Top Navigation Version

NIEUWSBRIEF 1 MAART 2017

Gepubliceerd op:
1/3/2017

Geachte mevrouw, mijnheer, 

In mei 2016 is er op verzoek van de gemeente Bladel een inloopmiddag georganiseerd in verband met de ontwikkeling van het eerste onderdeel van het KBP woonbos te Hapert. De belangstelling was niet alleen groot, maar ook heel concreet. Deze avond was slechts een eerste peiling voor mogelijke belangstelling ten aanzien van het conceptplan. In de afgelopen maanden zijn de plannen verder uitgewerkt en dit heeft geleid tot een verdere concretisering van het totaalplan en van een aantal concept woningontwerpen. In deze eerste nieuwsbrief brengen wij u hiervan op de hoogte, alsook van de vervolgstappen. 

STAND VAN ZAKEN PER MAART 2017 

Tijdens de inloopmiddag hebben we het nieuwe woonconcept voor het Woonbos aan u gepresenteerd. Om dit woonconcept mogelijk te kunnen maken is een wijziging van het huidige bestemmingsplan noodzakelijk. De stedenbouwkundige uitgangspunten en bouwregels zijn gewijzigd en het aantal woningen is verhoogd. Dit is nodig om kleinere kavels te realiseren. 

Om de karakteristieke elementen van deze locatie (natuur, rust en ruimte) te waarborgen is er veelvuldig overleg geweest tussen de planarchitect Joost van der Sande , de directie van het KBP, gemeente Bladel en ingenieursadviesbureau Sweco. Afgelopen tijd is hard gewerkt aan de wijziging van het bestemmingsplan. De definitieve versie is nagenoeg gereed en wordt na vaststelling door het college van B&W van Bladel ter inzage gelegd. 

Door de situering van de woningen moet worden voorzien in privacy, gevoel van ruimte en uitzicht. Net als de optimale lichtinval gedurende de diverse fasen van de dag. Meer details vindt u bij de paragraaf over de ‘kavel paspoorten’. 

Naast de kavelindeling en situering van de bouwblokken, zijn diverse woonconcepten ontwikkeld die voorzien in de mogelijkheid tot aanpassingen aan de persoonlijke wensen van de toekomstige bewoner. Meer hierover leest u in de volgende nieuwsbrief. 

DE NIEUWE WILDERNIS 

Het nieuwe woonconcept dat is ontwikkeld heeft ook een nieuwe naam gekregen. Het Woonbos heet voortaan “de Nieuwe Wildernis”. Deze naam heeft betrekking op het ruime groen, de variatie in landschap en de nieuwe natuur waarin het plan is gelegen. De prachtig aangelegde natuur is “Leitmotiv” geweest voor de verdere ontwikkeling van de woonconcepten. 

SITUERING VAN DE KAVELS 
VERKAVELING 

De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan voorziet in een andere verdeling van de kavels naar een gemiddelde kavelgrootte van ruim 500 M2 zoals te zien in figuur 1. In hoofdlijnen gaat het om een situatie te creëren waarbij rekening wordt gehouden met vrije zichtlijnen richting natuur, voldoende ruimte naast het gebouw voor ruimte en privacy en de diepe voortuinen die het plan als geheel een royale uitstraling moeten geven. Ook is het nu mogelijk om meer naar achter te bouwen, dichter bij de nieuw aangelegde natuur. Door de opzet kavel en woningontwerp zijn de tuinen voornamelijk zuid gericht. 

KAVEL PASPOORT 

Om privacy en uitzicht te waarborgen zijn individuele kavelpaspoorten opgemaakt die inzicht verschaffen in de mogelijkheden tot positionering van het gebouw op de kavel, bouwhoogte, de positie van aanbouwen en de mogelijkheden voor erfafscheiding. De basis van ieder kavel paspoort zijn enkele algemeen geldende simpele regels zoals een onbebouwde strook van 1/3 van de kaveldiepte als voortuin (ca 10 meter) en een onbebouwde strook van 1/3 van de kavelbreedte. Aan één zijde kan op de perceelgrens worden gebouwd, maar de bouwhoogte is dan gemaximaliseerd. Figuur 2 geeft een voorbeeld van een kavel paspoort met aanduiding van het bouwblok, erfafscheiding en stand van de zon. Door de zorgvuldige situering zijn wij van mening dat de paspoorten bijdragen aan het luxe gevoel van uitzicht, rust en ruimte. 

HET VERVOLG 

Parallel aan het formele traject zoals de wijziging van het bestemmingsplan, is er ook hard gewerkt aan de individuele woningontwerpen. Tijdens de infomiddag en ook daarna hebben vele belangstellenden hun woonwensen kenbaar gemaakt. Deze wensen zijn zoveel als mogelijk meegenomen in de diverse concept ontwerpen. In de volgende nieuwsbrief presenteren we de diverse woningtypen met varianten. Ook zijn wij bezig met de bouw- en installatietechnische uitwerking en de energie- en duurzaamheid van de woningen. 

Vervolgens kunnen gesprekken worden gevoerd met eventuele gegadigden. 

INFORMATIE 

U ontvangt deze nieuwsbrief over de ontwikkelingen van de Nieuwe Wildernis Hapert omdat u in het verleden belangstelling heeft getoond in het project. In de volgende nieuwsbrief, welke begin april verstuurd wordt, zullen we u meer gedetailleerd op de hoogte brengen van de verschillende woonconcepten. Tevens zullen we dan de datum aangeven voor een volgende info avond waarbij men vragen kan stellen over de ontwerpen van de woningen en de mogelijkheden tot invulling van de persoonlijke wensen. 

Naast deze nieuwsbrief is er ook een website (www.nieuwewildernishapert.nl) met achtergrondinformatie. Zo is er een video van VANDERSANDE architecten met een visie op wonen en leven. Het gaat onder andere over het belang van een goede situering op een kavel, de ligging ten opzichte van de zon, de privacy… De video besluit met de vraag; hoe wil je leven? Deze filosofische vraag houdt ons al sinds mensenheugenis bezig gezien de achtergrondartikelen onder de button ‘visie’. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost van der Sande via; 

Tel: 0497 – 383 678 

e-mail: nieuwewildernishapert@gmail.com 

of 

e-mail: info@vandersande-architecten.nl 

Nieuws overzicht